Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Kácovská vlastivěda a historická topografie

Vznik Kácova lze spojovat se slovanským osídlením. Slovanské rody se před VI.stoletím přesunuly do Čech a obsadily úrodný kraj nekrytý hvozdem, který zahrnoval řeku Olši a Polabí – místa, která byla volná a úrodná. Podle dochovaných zpráv si tehdejší obyvatelé nebrali do boje pancéř, chodili pěšky, držíce v rukou oštěpy a malé šípy. Další kolonizace pokračovala mýcením a pražením hvozdů podél cest. Na těchto cestách poskytovala obyvatelům od pradávna trvalou orientaci řeka Sázava, podle níž vedly stezky. V oblasti, kde je dnes Kácov, se dálkové cesty křížily.

Nejstarší záznamy o městečku jsou spojovány se jménem Černčických z Kácova, jejichž erb je spojuje s pány z nedalekého Talmberku. Největšího hospodářského rozmachu a významu dosáhl Kácov a s ním provázaný rozsáhlý nemovitý majetek za vlády Čejků z Olbramovic v předbělohorském období. V popisu Čech Pavla Stránského je Kácov uveden jako panství vyšší šlechty. V následujících cca pěti letech další majitelé tento lehce nabytý zkonfiskovaný majetek rozprodávali.

Představu o velikosti kácovského panství dává následující obrázek:

Kácovské panství okolo roku 1654, již s Chabeřicemi připojenými roku 1635.
Soušice představují državu měst.

Anna Marie Toskánská koupila kácovské panství v roce 1726 a zahájila zde významnou stavební činnost dodnes nepřehlédnutelnou. Po smrti její dcery se kácovské panství stalo součástí toskánských statků a sdílelo jejich osud.

První návštěvníci, kteří sem přicházeli koncem devatenáctého století, byli udiveni divokostí zdejší krajiny. Ostře vyhraněné skály, jako věže do výše se pnoucí, vpravo i vlevo u řeky tmavé smrčiny, které čím dále do pozadí výše a výše vystupují až k nejzazšímu pozadí a pokrývají hřeben hor podle temné řeky se táhnoucí…
Sázava se tady kroutí velkými zátočinami, takže není vhodné sledovat ji po křivých cestách.
....Melancholik nějaký a samotář oblíbil by si na první pohled městečko, - píše E. Herold v roce 1872,- jenž se tak skrovně ukrývá mezi velkými horami, jehličnatými stromy porostlými.

V letech 1880 – 1890 zasáhla chudé oblasti Českomoravské vrchoviny silná vystěhovalecká vlna. Vláda tehdy volila jako cestu k možnému probuzení obchodu, zemědělství a průmyslu podporu budování infrastruktury, jejímž výsledkem byla výstavba posázavské železnice otevřené v roce 1903. Provoz místní dráhy byl velkým impulsem pro rozvoj veškerého života.

Posledních padesát let znamenalo pro městečko mnoho převratných událostí. Významným způsobem ovlivnila život v Kácovsku výstavba dálnice D1 dokončená v 70. letech minulého století.

Po vstupu do EU byl na území Kácova navržen Losinský meandrující potok jako chráněné území, v němž se vyskytují četné druhy ryb včetně chráněných.

První vlastivědné práce o regionu pocházejí od členů katolického duchovenstva: Jaroslav Schaller a A. N. Vlasák popsali v devatenáctém století jako první tuto oblast. Na ně navázali čeští učitelé.

Dějiny městečka Kácova nad Sázavou napsal významný archivář F. Beneš v třicátých letech minulého století. Práce rozvržená do dvou částí však vyšla jako torzo. V úvodu autor uvádí: - ..Až do nedávných dob žilo městečko svým vlastním životem, rušeným pramálo cizími vlivy. Teprve v posledních letech stalo se dosti navštěvovaným místem k letnímu pobytu a od té doby proniká sem značně silný vliv cizí, zvl. Prahy, v níž nachází místní lid své zaměstnání. Každodenní návrat dělníků, častý styk zdejšího obyvatelstva s centrem státu působí, že vliv města je tak zjevný jak ve způsobu života, tak v obleku, nazírání i životních požadavcích. – Tento trend pokračuje i nadále.

I když starobylé dokumenty městečka vzaly za své při požárech a neštěstích, byly četné zápisy o Kácovsku již otištěny v odborných publikacích nebo denním tisku a upadly časem v zapomenutí. Smyslem Kácovské vlastivědy a historické topografie je zpřístupnit zprávy o regionu, přírodě, lidech, výrobcích a službách, rozvoji oblasti a v neposlední řadě poskytnout i informace návštěvníkům pro případný výlet nebo cestu.

zpracoval: dr. František Procházka